About us

Company Profile

ทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ด้านธุรกิจก่อสร้าง และด้านวงการเฟอร์นิเจอร์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจในความต้องการอย่างลึกซึ้ง ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง